โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนิน โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ ในภารกิจงานด้านการพัฒนา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศอ.บต. และส่วนราชการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อชี้ให้เห็นผลการพัฒนาและแนวโน้มด้านการพัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 2 หัวข้อหลัก 10 ประเด็น ดังนี้

  Ø หัวข้อที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ศอ.บต. และงานด้านการพัฒนาของรัฐ      

  §   ประเด็นที่ 1 บทบาทของ ศอ.บต. ต่องานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา

  §  ประเด็นที่ 2 แผนงาน/โครงการของ ศอ.บต. ที่อยู่ในใจประชาชน

  §   ประเด็นที่  3 การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่องาน/โครงพัฒนาของภาครัฐปัจจุบันและอนาคต

  §  ประเด็นที่ 4 บทบาทของ ศอ.บต. ในการดำเนินกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

  §  ประเด็นที่ 5 บทบาทของ ศอ.บต. ในการส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  §  ประเด็นที่ 6 ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  §  ประเด็นที่ 7 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้ ศอ.บต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  Ø หัวข้อที่ 2 ความคิดเห็นของ ประชาชน เอกชน และเจ้าหน้าที่รัฐต่อการบริหารจัดการของรัฐใน ห้วงระหว่างและภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวม 3 ประเด็น ได้แก่

  §     ประเด็นที่ 8 มาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่เป็นที่พึงพอใจมากที่สุด

  §        ประเด็นที่ 9 ปัญหาและความต้องการการช่วยเหลือของประชาชนในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

  §  ประเด็นที่ 10 ความคาดหวังของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลายลง

  E-BOOK โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search