โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยระบบแผนที่ เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และแบบรายงานต่าง ๆ (ภ.ด.ส.4,1-2,7-8)” ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    Search