ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

book1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551
book1 ประกาศยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการใหม่ ลงวันที่ 2 เมษายน 2556
 ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552book1
book1 ประกาศยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
book1 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
book1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524 ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
book1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ  พ.ศ. 2524
book1  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 book1หนังสือที่ สร.1004/ว4  เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525
  book1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2536

  

  book1 หนังสือแจ้งแนวปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
book1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ
book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)
book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ พ.ศ. 2551
book1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ พ.ศ. 2536
book1 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2536
book1 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551
book1 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ : อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Search