ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

  แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงาน

  but4คู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  but4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  but4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  but4

   แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ  เลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119

  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  - ยังไม่มีข่าวประกาศ -

   

  ประกาศราคากลาง
  - ยังไม่มีข่าวประกาศ -

   

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ยังไม่มีข่าวประกาศ - 

   

   

   

   

   

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search