>> ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ <<
  Image
  2563_TAX.png

  Academic Outreach Center

  บริการจัดอบรมทั้งในรูปแบบ In-house Training และ Public Training หรือตามความต้องการของหน่วยงานท่าน โดยความเชี่ยวชาญของวิทยากร และที่ปรึกษาโครงการทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมมากกว่า 10 ปี โทร 0 7428 6972

  งานจัดอบรม

  งานจัดอบรม

  งานจัดศึกษาดูงาน

  งานจัดศึกษาดูงาน

  งานจัดสอบคัดเลือกบุคคล

  งานจัดสอบคัดเลือกบุคคล

  งานสำรวจความคิดเห็น

  งานสำรวจความคิดเห็น
  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search