ปี 2560

  ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

  กิจกรรม ม.อ.วิชาการ

   กระดาษเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560 

   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ (Logo) มอ.วิชาการ ประจำปี 2560 [Logo ม.อ.วิชาการ]  [Logo 50 ปี ม.อ.]

   หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2560

    กำหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

        ⇒ วิทยาเขตหาดใหญ่                วันที่  17-18  สิงหาคม  2560
        ⇒ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี           วันที่  17-18  สิงหาคม  2560
        ⇒ วิทยาเขตตรัง                       วันที่  25        สิงหาคม  2560
        ⇒ วิทยาเขตปัตตานี                  อยู่ระหว่างดำเนินการ

        ⇒ วิทยาเขตภูเก็ต                     อยู่ระหว่างดำเนินการ

  คำสั่ง

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2560   
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2559   รายงานการประชุม

   รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ครั้งที่ 1/2560
        เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์

   

   

   

   

  Search