งานจัดศึกษาดูงาน

  บริการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  เราบริการจัดกระบวนการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินงาน ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ การสรรหาสถานที่ดำเนินกิจกรรม ที่พัก และวัสดุอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 6972-5  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  1. หลักสูตร "ท้องถิ่นน่าอยู่" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประกอบด้วยพื้นที่ 5 จังหวัดที่มีจุดเด่น และพื้นที่อื่นๆ  ตามที่เหมาะสมและความต้องการของหน่วยงาน

   จังหวัดเชียงใหม่ >>คลิ๊กขยายภาพ<<  จังหวัดภูเก็ต >>คลิ๊กขยายภาพ<< จังหวัดบุรีรัมย์>>คลิ๊กขยายภาพ<<
   จังหวัดระนอง >>คลิ๊กขยายภาพ<<  จังหวัดสงขลา >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<  

   

   ***************************************************************************************************************************************

   

   
  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search