ม.อ.วิชาการ

  PSU OPEN HOUSE

  งาน ม.อ.วิชาการ เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใช้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาภาคใต้ ดำเนินการจัดทั้ง 5 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  จังหวัดปัตตานี (วิทยาเขตปัตตานี) จังหวัดสงขลา (วิทยาเขตหาดใหญ่) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จังหวัดภูเก็ต (วิทยาเขตภูเก็ต) และจังหวัดตรัง (วิทยาเขตตรัง)

  กำหนดการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2563

  01

  วิทยาเขตหาดใหญ่

  กำหนดจัดวันที่ 16 สิงหาคม 2563 (รูปแบบกิจกรรมนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์)
  02

  วิทยาเขตปัตตานี

  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2563
  03

  วิทยาเขตภูเก็ต

  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  04

  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563
  05

  วิทยาเขตตรัง

  กำหนดจัดระหว่างวันที่ ...........
  ข้อมูลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ย้อนหลัง

  ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายเลขานุการฯ การจัดงาน ม.อ.วิชาการ

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search