ม.อ.วิชาการ/กองทุนเอกิ้นฯ

head baner

 ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 (PSU Open House 2019) 

 

กำหนดการจัดกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 5 วิทยาเขต

 but1วิทยาเขตหาดใหญ่       ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 

but1 วิทยาเขตปัตตานี          ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 

but1 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2562

but1 วิทยาเขตภูเก็ต           วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

but1 วิทยาเขตตรัง             วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 

หัวข้อหลัก (Theme) ในการจัดกิจกรรม

but1

 ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

   “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในการจัดกิจกรรม

but1 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

but1

 ดาวน์โหลดท้ายกระดาษเพื่อประชาสัมพันธ์

 

คำสั่ง / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

but1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0062 / 2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัด "งาน ม.อ.วิชาการ" ประจำปี 2562

but1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 0281 / 2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัด "งาน ม.อ. วิชาการ" ประจำปี 2562

 

รายงานการประชุม

but1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับแก้ไข)

 

รายงานผลการประเมินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ 

 but1 รายงานผลการประเมินการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ปี 2562

 

ที่อยู่ : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Search