ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ

  แบบฟอร์ม

    icon download2 แบบฟอร์มตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ประชุม สัมมนา
     แบบฟอร์มหนังสือยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกicon download2
     แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการรับงานบริการวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณารับงานใหม่icon download2
     แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการบริการวิชาการicon download2
     แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างโครงการบริการวิชาการicon download2
     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติรับดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ icon download2
     แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบริการวิชาการ icon download2
     แบบฟอร์มหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าโครงการบริการวิชาการicon download2
     แบบฟอร์มหนังสือขอเบิกเงินค่าจ้างรายงวดโครงการบริการวิชาการ icon download2
     แบบฟอร์มหนังสือขอนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และขอเบิกเงินค่าจ้างโครงการบริการวิชาการicon download2
     แบบฟอร์มหนังสือขอเบิกเงินค่าประกันผลงานโครงการบริการวิชาการicon download2
    icon download2 แบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความรายงานผลสรุปค่าใช้จ่าย และขออนุมัติปิดโครงการพร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search