กองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่น

  กองทุนเอกิ้นเลาเกเซ่น

  กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND)

  กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ (THE EAKIN LAUGESEN MEMORIAL FUND) ได้มอบเงินดอกผล
  จากกองทุนปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ให้เป็นรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นประจำปีของทุกสถาบันอุดมศึกษา
  ทั่วราชอาณาจักรหมุนเวียนกันไป โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้ความร่วมมือกับกองทุนในการประสานงาน
  กับสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำหรับในปี 2535 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะผู้ประสานงานกองทุนได้พิจารณา
  เพิ่มเงินรางวัลเป็น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ประจำปีของมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2525  มีดังต่อไปนี้
              

  ปี

  ชื่อ-สกุล

  มหาวิทยาลัย

     ปี 2561  ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์   มหาวิทยาลัยมหิดล
     ปี 2560  ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     ปี 2559  ศ.ดร.นพ.วีรศักดิ์  จงลู่วิวัฒน์วงศ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปี 2558

   รศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน           

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

      ปี 2557  ผศ.ดร.จรวย  สุวรรณบำรุง     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ปี 2556

   รศ.สุปราณี   อัทธเสรี          

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ปี 2555

   ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ปี 2554

   รศ.ดร.วิทยา  ดำรงเกียรติศักดิ์

   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ปี 2553

   รศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ปี 2552

   รศ.ดร.จรัญ  มะลูลีม

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปี 2551

   รศ.ดร.ฉลอง  ทับศรี

   มหาวิทยาลัยบูรพา

  ปี 2550

   ผศ.ดร.มังกร  ประพันธ์วัฒนะ

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปี 2549

   ศ.ดร.ธีระพันธ์  เหลืองทองคำ

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปี 2548

   รศ.ดร.ประสาท  สืบค้า

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ปี 2547

   รศ.ดร.ประดิษฐ์  มีสุข

   มหาวิทยาลัยทักษิณ

  ปี 2546

   รศ.ดร.สถาพร  จิตตปาลพงศ์

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปี 2545

   ดร. เมธี   เอกะสิงห์

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ปี 2544

   รศ.กุลนภา  ฟู่เจริญ

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                           

  ปี 2543

   ผศ.พญ.มยุรี  วศินานุกร

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ปี 2542

   ผศ.วรรณวไล  อธิวาส์นพงศ์

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ปี 2541

   รศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปี 2540

   ศ.ดร.ธงชัย   พรรณสวัสดิ์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปี 2539

   ศ.วันเพ็ญ  ชัยคำภา

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  ปี 2538

   รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ปี 2537

   ผศ.ดร.พูนพงษ์  งามเกษม

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปี 2536

   รศ.ดร.บรรเลง  ศรนิล

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ปี 2535

   รศ.ดร.ประทุม  ม่วงมี

   มหาวิทยาลัยบูรพา

  ปี 2534

   รศ.ดร.หริส   สูตะบุตร

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ปี 2533

   ผศ.ดร.บันลือ  ถิ่นพังงา

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

  ปี 2532

   ผศ.ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปี 2531

   รศ.ดร.สิทธิชัย  โภไคยอุดม

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ปี 2530

   อาจารย์จักร  ศิริพานิช

   มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ปี 2529

   ศ.ดร.อารี  สัณหฉวี

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ปี 2528

   อาจารย์ทรงวุฒิ  เพ็ชรประดับ

   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

  ปี 2527

   นายแพทย์พิสิฏฐ์  สัณห์พิทักษ์

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ปี 2526

   นายแพทย์ชาญ  สถาปนกุล

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ปี 2525

   อาจารย์ปรีชา  ป้องภัย

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.สงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 10 อาคาร 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  Search