งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในด้านบริการวิชาการที่จะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึงของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต
ทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล
หมายเลข 1538 ระดับ 1 ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง จำนวน 11 สาขา ในจำนวนที่กระทวงการคลังกำหนดไว้ทั้งหมด 20 สาขา
(หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
» ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการ/ข่าวอบรมที่น่าสนใจ

⟩ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
หลักสูตร
“กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยฐานะของเกณฑ์ใหม่” รุ่นที่ 1 (ระดับ อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- สมัครอบรมออนไลน์
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

⟩ สมัครเข้าร่วมโครงการ
"สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง"

- สมัครอบรมออนไลน์
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

⟩ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
หลักสูตร
“กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูใช้วิทยฐานะของเกณฑ์ใหม่” รุ่นที่ 2 (ระดับขั้นพื้นฐาน ประถม/มัธยม)
วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- สมัครอบรมออนไลน์
- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

⟩ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ
“ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 5”
ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องจันทรา ชั้น 2 โรงแรมเอส หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- หนังสือเชิญอบรม - รายละเอียดโครงการ
- สมัครอบรมออนไลน์ - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
- กำหนดการฝึกอบรม - เงื่อนไขการสมัครและชำระเงิน

บริการหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สนับสนุนงานบริการวิชาการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างให้มีศักยภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

» เอกสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
» ม.อ.วิชาการ
» เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ
» คู่มืออฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ
» ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
» ระบบบันทึกฐานข้อมูลบริการวิชาการ
» บริการถาม - ตอบ
บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป

เพราะท่านคือบุคคลสำคัญของเรา เราจึงแสวงหางานบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดผลงานตามจุดมุ่งหมาย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามี

» บริการจัดอบรม ประชุม สัมมนา
» บริการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
» บริการจัดศึกษาดูงาน
» บริการประเมินผลหน่วยงาน / การปฏิบัติงาน / ยุทธศาสตร์
» บริการสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล)
ภาพกิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมการดำเนินงานของพวกเราชาวศูนย์บริการวิชาการ เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และร่วมกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของงานและบุคลากร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลาย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ดูภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
เครือข่ายความร่วมมือ งานบริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านบริการวิชาการในทุกระดับหน่วยงาน และหลากหลายองค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการของทุกองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือของเรา
ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยรับบริการ งานวิชาการของเรา
ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เราเป็นหน่วยงานมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ มากกว่า 10 ปี เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน และองค์กรของท่านไปร่วมกัน ด้วยความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานจัดสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานประเมินผลองค์กร ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา งานสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล) และงานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ วันนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยความเต็มใจ สนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งติดต่อเรามาได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ
ข้อมูลติดต่อศูนย์บริการวิชาการ
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC1) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Search