งานบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างหนึ่งคือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในด้านบริการวิชาการที่จะได้เป็นมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน เป็นที่พึงของชุมชน โดยการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยการสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต
» ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปที่น่าสนใจ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
- ประกาศรับสมัครงาน
- แบบฟอร์มสมัครงาน

งานการเจ้าหน้าที่

ทะเบียนที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาประเภทนิติบุคคล
หมายเลข 1538 ระดับ 1 ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง จำนวน 11 สาขา ในจำนวนที่กระทวงการคลังกำหนดไว้ทั้งหมด 20 สาขา
(หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการหน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สนับสนุนงานบริการวิชาการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ เสริมสร้างให้มีศักยภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัย

» เอกสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
» ม.อ.วิชาการ
» เอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ
» คู่มืออฎิบัติงานด้านบริการวิชาการ
» ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
» ระบบบันทึกฐานข้อมูลบริการวิชาการ
» บริการถาม - ตอบ
บริการหน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป

เพราะท่านคือบุคคลสำคัญของเรา เราจึงแสวงหางานบริการวิชาการที่ครอบคลุมทุกรูปแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และบุคลากร ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และเกิดผลงานตามจุดมุ่งหมาย อย่างเต็มความสามารถ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เรามี

» บริการจัดอบรม ประชุม สัมมนา
» บริการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
» บริการจัดศึกษาดูงาน
» บริการประเมินผลหน่วยงาน / การปฏิบัติงาน / ยุทธศาสตร์
» บริการสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล)
ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมการดำเนินงานของพวกเราชาวสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เป็นลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และร่วมกับบุคคล/หน่วยงานภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของงานและบุคลากร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลาย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ดูภาพกิจกรรมที่น่าสนใจ
เครือข่ายความร่วมมือ งานบริการวิชาการ

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านบริการวิชาการในทุกระดับหน่วยงาน และหลากหลายองค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งด้านวิชาการของทุกองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง
เครือข่ายความร่วมมือของเรา
ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยรับบริการ งานวิชาการของเรา
ติดต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

เราเป็นหน่วยงานมุ่งเน้นคุณภาพของงาน ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการ มากกว่า 10 ปี เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางาน และองค์กรของท่านไปร่วมกัน ด้วยความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ งานจัดสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน งานประเมินผลองค์กร ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา งานสำรวจความคิดเห็น (ม.อ.โพล) และงานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรูปแบบ วันนี้เราพร้อมบริการท่านด้วยความเต็มใจ สนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งติดต่อเรามาได้ที่ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
ข้อมูลติดต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
ที่อยู่ : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Search